دکتر رضوان کاظمی زهرانی

تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر رضوان کاظمی جراح و متخصص زنان و زایمان، دوره تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اتمام رساند. پس از اتمام بورد تخصصی به دلیل مقارن شدن با پایان جنگ ایران وعراق و کمبود پزشک در شمال خوزستان، حدود بیست هزار جراحی زنان انجام داد. در نهایت از سال 1379 در بیمارستان آتیه شهرک غرب مشغول طبابت و جراحی گردید.

دکتر رضوان کاظمی